Nightclub near Saint Anthony Catholic Church in Whitehouse, TX