Transit Center near Sam Houston Primary School in Palestine, TX